My Blog

HHO System – vožnja na vodu (Hidroksi gas)

Ukoliko niste imali prilike da saznate o ovom sistemu auto.omladina.net je pravo mesto za Vas.

HHO sistem doprinosi boljem radu motora i boljem iskorišćenju goriva (benzin ili dizel) čime stvara značajnu ušedu u potrošnji.

Ovaj sistem čine sledeći elementi:

• Generator
• Rezervoar (posuda) za vodu
• Potenciometar (pulsni modulator)
• Elektroinstalacija
• Creva, filtera, šelni, osigurača i nepovratnog ventila
(nepovratnih ventila) • Opciono OBD II mikrokontroler


HHO Sistemi i HHO generatori

 

Zašto preporučujemo jačinu generatora ispod 20 ampera?
Mi i tim profesionalnih mehaničara pokrenuli smo niz testova sa HHO generatorom i to u dve opcije: u radionici i instaliran u vozilima. 1.Nakon dovedene struje jače od 18 ili 20 ampera ćelije HHO generatora počnu da proizvode paru, a ne HHO gas.
2. Kada instalirate HHO sistem u vozilo, svaka jačina preko 20 ampera će početi da preopterećuje alternator, što umanjuje kvalitet dobijenog HHO gasa u odnosu gorivo-kilometraža. Postoji veoma jednostavan test koji možete da uradite pomoću HHO generatora da biste proverili pravite li HHO gas ili paru – jednostavno držite cevi koje nose naziv „HHO gas out“ na gomili leda i ako se formiraju kapljice vode onda je to para ne HHO gas.

Proces izvajanja HHO gasa iz vode u velikoj meri poboljšavaju elektroliti. 
Većina korisnika HHO sistema trenutno koristi elektrolite na bazi KOH (kalijum hidroksida), iako su razvijena nova, efikasnija hemijska jedinjenja koje možete da koristite kao katalizator u vašem  HHO generatoru.

Kako napuniti HHO generator vodom i koliko  vode je potrebno?
HHO generator ima lako dostupan rezervoar koji se lako puni. U ovaj rezervoar se dodaje i mešavina elektrolita. Posle prve mešavine potrebno je samo da dodajete povremeno vodu.
Zašto je potrebno dodavati samo vodu na HHO sistem nakon početnog dodavanja elektrolita?

KOH elektrolit se ne troši u procesu elektrolize tako da  ako dodajemo još elektrolita smeša  postaje mnogo jaka i broj ampera će rasti. Zato treba dodavati samo destilovanu vodu, a ne i elektrolit.

Gde bi trebalo da se instalira HHO generator sistem?
Bilo gde u prostoru kod motora, u nivou nižem od rezervoara sa vodom koji će HHO sistem koristiti, ali po mogućnosti  na mestu koje će imati konstantan protok vazduha koji pomaže HHO generatoru da se hladi.
HHO sistemi o kojima pričamo su sistemi u kojima nema skladištenja vodonika jer se vodonik generiše kroz sistem elektrolize (tzv. HHO „on demand”- na zahtev sistem). Korišćenje ovih sistema ima uticaja na smanjanje emisije štetnih gasova iz vozila.

Da li je pravno legalno instalirati  HHO sistem u vozilu?
To zavisi od lokaliteta – i vašeg realnog korišćenja HHO generatora. Neke zemlje će omogućiti mnogo toga, dok  druge imaju jasna ograničenja.
Uopšteno, određena pravila su formulisana upravo tako da sprečavaju vlasnike da menjaju performanse automobila i vozila kako bi uštedeli gorivo i čuvali sredinu, čak ih i primoravaju na korišćenje vozila koja rasipaju otpadne gasove i zagađuju životnu sredinu.
Današnji zakoni nisu uopšte napravljeni kako bi se zaštitila životna sredina, kao i unapredila lična i ekonomija u celini. Međutim, neki ljudi koriste važeće zakone za zastrašivanje korisnika vodonika-na-zahtev sistema. Vlada svake države mora biti svesna velike koristi od HHO tehnologije i trebalo bi  da budu upoznati sa tim činjenicama.

Može li se instalirati HHO sistem kod natpunjenih “inter-cooler” motora?
U ovom trenutku ne preporučujemo instaliranje HHO sistema osim:
UKOLIKO možete biti apsolutno sigurni da nema korozivnih elektrolita ili unosa prekomerne  vlage. Ispitivanje je urađeno kod nas i drugih entuzijasta povodom HHO sistema da bi se utvrdilo da nema ni traga količine kaustične sode (ili drugih elektrolita), koja mogu  da oštete sistem, kao i akumulirane vode koje ulaze i kakve efekte ovo može imati u jezgru za hlađenje.
Mala količina vodene pare koja se u radu HHO sistema stvara se ne akumulira u motorima, zbog visokih temperatura motora u radu.
U “inter-cooler “-ima može da dođe do akumulacije viška vode. Pored toga, ne treba pokušavati  da se  ubrizga HHO pod pritiskom da bi se prevazišao pozitivni višestruki pritisak. Ni pod kojim okolnostima HHO ne sme se staviti pod pritisak! To bi moglo da napravi hidrogensku bombu. Zato se ovaj HHO sistem još naziva i „Vodonik na zahtev – sistem“ (HHO on demand), jer HHO gasa se ne skladišti nego koristi čim se elektrolizom izdvoji iz vode. Da li je potrebno da se HHO generator isključi  kada motor ne radi?
Svaki HHO sistem je povezan na prekidač paljenja, svaki put kada isključite motor, uređaj će se isključiti sa njim.

Instalacija HHO sistema.
Ukratko, zahteva montažu HHO generatora, potenciometra-pulsnog modulatora, osiguraca, filtera releja, nepovratnih ventila, rezervoara za vodu, prekidaca, instaliranje creva, i povezivanje nekoliko kablova. Takođe preporučujemo instaliranje OBD II mikrokontrolera koji je specijalno projektovan i programiran za vozila koja koriste HHO kako dodatak gorivu. On prati nivo kiseonika u izduvnoj smesi, količinu vazduha u usisnoj grani, temperaturu i druge promenljive parametre, utvrđuje te vrednosti i šalje signal računaru vozila za ubrizgavanje optimalne količine goriva. Generator je idealno instalirati ispod haube, ali takođe može bezbedno i efikasno da se montira i u prtljažnik. Ukupno potrebno vreme je otprilike 30 minuta do 1 sat za profesionalna lica. Da bi ste obezbedile najbolje rezultate i  maksimalnu sigurnost najbolje da instalaciju poverite stručnim licima. Sistem se može ukloniti bez štete na vozilu.

Šta je map senzor?
Davač (senzor)  apsolutnog pritiska u usisnoj grani (MAP – manifold absolute pressure) je jedan od senzora koji se koriste u elektronski kontrolisanom motoru sa unutrašnjim sagorevanjem. Motori koji koriste MAP senzor su obično „injection” motori jer imaju kontrolisano ubrizgavanje goriva. MAP senzor pruža mogućnost trenutne informacije o pritisku u usisnoj grani elektronskoj upravljačkoj jedinici motora (ECU). Ovo je neophodno da bi upravljačka jedinica izračunala masu usisanog vazduha, koja je neophodna da bi se izračunala neophodna masa goriva koju je potrebno ubrizgati za ostvarivanje stehiometrijske smese (λ = 1).

Koliko vode koristi HHO sistem?

Vrlo malo. Možete voziti mnogo nedelja bez potrebe za dodavanjem vode. Savetujemo dodati destilovanu vodu svakih nedelju ili dve da bi se obezbedila maksimalna proizvodnja gasa. Ako vozite prosečno  oko 3.000 km mesečno dovoljno je samo 1 litar destilovane vode.

Kako tačno izračunati uštedu?
Ovo je prilično tačan način:

Konfiguracija goriva
Druga promenljiva koja utiče na efikasnost sagorevanja je oblik u kome gorivo ulazi u cilindar. Na primer, gorivo raspršeno u sitnije kapljice, lakše se meša sa vazduhom, što za rezulta ima brže i potpunije sagorevanje. Svaka kapljica benzina se zapali usled toplote koju generiše susedna kapljica (princip sagorevanja dizel goriva je nešto drugačiji). Ovo podržava reakciju dok god je prisutan kiseonik. Međutim, to je samo površina kapljice ta  koja gori zato što je površina u kontaktu sa kiseonikom u cilindru. Benzin u unutrašnjosti kapljice mora sačekati reakciju da dođe do njega (kao ugalj briket koji sagoreva spolja). U međuvremenu, putujući sa strane kapljice (gde ima kiseonika), reakcija greje i pali susedne kapljice, rasprostirući plamen ispred. Kapljice mogu ili ne mogu u potpunosti da sagore, u zavisnosti od toga koje su veličine. Većim kapljicama je potrebno više vremena da sagore. Pored toga, ovo smanjuje brzinu fronta plamena, jer je potrebno duže vreme za reakciju na toplotu susedne kapljice do njihove tačke paljenja (odložena propagacija paljenja). Evo jednog malo poznatog primera za bolju ilustraciju.
Ako bacite mali komad uglja na vatru i zabeležite koliko dugo je potrebno da se zapali i spali. Zatim recimo uzmete još jedan komad, iste veličine i težine, ali prvo ga razbijte u fini prah, a zatim bacite prah u vatru (budite oprezni). Naravno, ova ugljena prašina bukvalno gori, jer je sada ukupna zapremina ugljenog komada izložena kiseoniku i spremna za sagorevanje. Taj blic je bio kretanje fronta plamena kroz prah jer je svaka čestica uglja izložena kiseoniku zapaljena i spaljena, tzv. sagorevanje u fluidizovanom sloju. Ovo ilustruje kako konfiguracija goriva utiče na sagorevanje. Manji komadi brže sagorevaju, oslobađajući tom prilikom veću količinu toplote uz značajno veću brzinu prostiranja plamena. Kapljice benzina u  vašem cilindru su drugačiji tip goriva, ali je princip potpuno isti. Većim jedinicama goriva potrebno je više vremena da potpuno sagore. Manje jedinice sagorevaju  brže i u potpunosti.

Ugraditi HHO sistem
HHO je izuzetno efikasan u smislu  konfiguracije goriva. Kao mešavina gasa, to su vodonik i kiseonik koji postoje kao dva mala nezavisna atoma po jedinici zapaljivosti (dvoatomskog molekula H2, O2). Poređenja radi, kapljica benzina je monstruozno velika (hiljade velikih molekula ugljovodonika). Ova dvoatomska konfiguracijua HHO rezultira izuzetno efikasnim sagorevanjem, jer H2 i O2 molekuli inter-reaguju direktno, bez odlaganja širenja usled paljenja po površini zahvaljujući vremenu putovanja reakcije.
Za razliku od benzin/vazduh mešavine goriva, nema velikih kapi koje sagorevaju sa jedne strane na drugu, što je usporenje paljenja fronta plamena. HHO konfiguracija paljena  je neposredna i direktna (atom po atom).

Kada se HHO meša sa gorivom i vazduhom onda vodonik okružuje kapljice benzina
Paljenjem, frontalni plamen se kreće kroz cilindar na mnogo većoj brzini nego u običnim smesama  goriva i vazduha za sagorevanje.
Toplota i pritisak talasa HHO razbija ionako sitne kapljice benzina u još manje, stvarajući, praktično benzinsku maglu izlažući tako gorivo iz unutrašnjosti pojedinih kapljica kiseoniku i reakciji sagorevanja.
Na ovaj način se efektivno obogaćuje smeša vazduh/gorivo, jer je sada više goriva izloženo  sagorevanju. Istovremeno, HHO plamen dodatno utiče na sagorevanje usitnjenih kapljica goriva, time oslobađajući veći deo svoje energije (na principski isti način na koji ugalj u vidu prahu oslobađa svoju energiju brže nego taj isti ugalj kao jedan veliki komad).
Pored toga, pošto je HHO raspršen  po zapremini cilindra, smeša goriva i vazduha više ne čeka sopstvenu sporiju reakciju procesa paljenja kapljica po kapljica.
Zbog toga što HHO ima veoma visoku brzinu sagorevanja, vrši i paljenje smeše vazduha i dodatno „usitnjenih” kapi goriva praktično odjednom (ponašajući se kao eksplozivna podloga). Dodatno izloženo i sagorelo gorivo deluje većim pritiskom na klip u kraćem vremenskom intervalu.
Što je najvažnije, reakcija sagorevanja crpi snagu iz goriva čiji bi deo inače bio izbačen sa izduvnim gasovima. Tačnije, fragmentacija kapljica pravi više goriva dostupnog za sagorevanje i konverziju u energiju.
Zato HHO sistem povećava kilometražu  prisiljavajući motor da sagori gorivo efikasnije i potpunije, pružajući više rada od svakog litra goriva.

HHO  pruža korist (smanjuje potrošnju i poboljšava performanse) na taj način što modifikuje gorivo u motoru i poboljšava njegovo sagorevanje, a ne tako što se ponaša kao primarno gorivo što je veoma važna razlika!

Hibridni automobili

HHO – pogrešno okarakterisan i nedovoljno shvaćen.

Dakle,  HHO je moćan dodatak smeši goriva (benzin ili dizel). Neki istraživači traže načine da proizvedu auto koji radi 100% na svom HHO sistemu što je veoma dobro za okolinu, a veoma loše za naftne kompanije. Taj pronalazak bi predstavljao veliki pomak u globalnoj ekonomiji, jer bi pogonsko gorivo postalo dostupno svima.

Pa gde je onda problem?
Postoji nekoliko zabluda i mnogo diskusija oko teme, a ljudi su jednostavno pogrešno informisani. Glavni problem je problem  obrazovanja i terminologije. Način na koji se voda može koristiti kao dodatno gorivo motora (u vidu Hidroxy gasa) je jednostavno vrlo loše prezentovan populaciji u celini. Opisan od strane nekih kao način da  automobili  „rade  na vodu“, ili „sagorevaju vodu umesto  gasa “ jeste glavni  uzrok  da većina ljudi instinktivno vidi takve tvrdnje sa opravdanim skepticizmom. Kao što ste pročitali do sada, ono što stiže u komoru za sagorevanje nije voda, to je HHO (hidroxy) gas.
Ostali su sumnjičavi u pogledu činjenice da je HHO efikasan dodatak gorivu. Za njih je sama  ideja da nešto što potiče iz vode može  da se koristi  na ovaj način teško zamisliva. Zašto? To može biti zato što oni pate od vrste kulturne, istorijske i obrazovne (ili nedostatka iste) hipnoze. Za vreme prošlog veka naš glavni izvor energije (posebno za prevoz) su fosilna goriva (nafte, uglja, itd ..). Lako se da videti da je benzin zapaljiv  (kao i većina fosilnih goriva), bilo da  je u tečnom stanju ili vazduh/gorivo smeši. On je izrazito i lako reaktivan kada je izložen i najmanjoj varnici. Sa vodom nije tako. Ako podesite acetilen baklju na vodu, najviše što će učiniti je  ključanje  i konvertovanje u paru. To jednostavno ne izgleda da ima mnogo smisla (za neke) da voda može takođe imati važnu ulogu u prenošenju korisne energije  na taj isti motor.  Na benzinsku stanici napuniti  rezervoar za gorivo. Zabeležite kilometražu, pre nego što se udaljite od pumpe vozeći samo na gorivo.
Mi ćemo je nazvati A kilometraža Vozite  normalno sve dok ne primetite da je rezervoar na manje od pola pun. Napunite rezervoar ponovo (po mogućstvu na istoj stanici koristeći iste pumpe jer i pumpe mogu biti drugačije kalibrisane). Ovaj put, obratite pažnju na to koliko litara je potrebno da se napuni rezervoar i zabeležite. Zabeležite ponovo kilometražu, baš kao i pre. Mi ćemo je nazvati Kilometraža B. Oduzimanje kilometražu A od  kilometraže B. Ovo će vam dati broj kilometara koji ste vozili od vašeg poslednjeg punjenja. Podelite broj kilometara  sa brojem  litara koji je bio potreban da napunite svoj rezervoar. Ovo će vam dati prosečnu potrošnju  vašeg vozila pri vožnji bez ugrađenog HHO sistema. Ponovite ovaj test ponovo, ovaj put sa instaliranim HHO sistemom. Da biste utvrdili koilko štedite, oduzmite prosečnu potrošnju goriva sa HHO sistemom  od originalne potrošnje goriva na 100 km. Kako se održava  HHO sistem?
Uverite se da je motor isključen i HHO generator ohlađen pre servisiranja. Za dodatnu bezbednost, takođe uklonite kleme na akumulatoru pre servisiranja. U isto vreme ćete  da proverite sva creva i elektro instalacije na kompletnom HHO sistemu radi dobre konekcije.
Proverite nivo vode prilikom svakog punjenja gasa, držite ga na nivou oko cm od poklopca.

Da li ubrizg
avanje HHO šteti vozilu?
Za ovakav ishod ne postoji mogućnost. Naprotiv, HHO će poboljšati motor jer ga čisti svakodnevno. Nesagorele materije koje su se nataložile biće uklonjene, smanjuje se habanje i dolazi do povećanja performansi.

Da li će HHO sistem opteretiti Akumulator ?
HHO sistem zahteva veoma malo energije za rad: 10 – 15 ampera, otprilike isto kao i
audio uređaj. HHO sistem zahteva veoma malo energije za rad: 10 – 15 ampera, otprilike isto kao i  audio uređaj.

Emisije štetnih gasova?
Emisija štetnih gasova je u velikoj meri rezultat nepotpunog sagorevanja goriva. Pošto gorivo sada sagoreva u potpunosti, emisija štetnih izduvnih gasova je smanjena.
Rezultat cepanja vode je stvaranje vodene pare i kiseonika, dve potpuno bezopasne supstance koje mogu da pomognu da se zaštiti životna sredina i smanje zagađenja koja nastaju upotrebom fosilnih goriva. To značajno smanjenje emisije štetnih gasova pomaže da se smanje štetne posledice otrovnih zagađenja životne sredine, kao i globalno zagrevanje.

Povećanje performansi i promene u radu?
Sa HHO sistemom veći deo vašeg primarnog goriva će biti potpuno iskorišćen, ujednačiće i poboljšaće rad motora i ukupnu vožnju automobila. Gotovo momentalno se može da se zapazi značajno smanjenje buke motora, kao i potpunije sagorevanje što pomaže ispravnom ciklusu motora. Za period od oko mesec dana, sa vitalnih delova motora (ventila, čela klipova) će se ukloniti naslage ugljenika formirane usled nepotpunog sagorevanja goriva, što dovodi i do dodatnog povećanja performansi i smanjenja emisije štetnih izduvnih gasova. Ventili i klipovi će, oslobođeni ovih naslaga, moći da svoje kretanje vrše uz manje trenje, čime se značajno smanjuje habanje. Ubrzanje i snaga motora će se povećavati, a motor će raditi efikasnije.

Koja je razlika između HHO i vodonika?
HHO sadrži jedan deo kiseonika (kao i dva dela vodonika naravno), za razliku od čistog vodonika. HHO je znatno više zapaljiv od vodonika, zahvaljujući prisustvu kiseonika u savršenoj srazmeri. Čist Vodonik  je znatno skuplji za eksploataciju. Prednost  HHO gasa je jer ga je lako i ekonomično napraviti.

Da li je korišćenje HHO sistema  zaista održivo rešenje za visoke cene goriva?
Velike naftne kompanije su uradile sve što su mogle  da se diskredituje ova tehnologija tokom godina. One plaćaju hemičare da istaknu da jednačina ne radi, s obzirom na činjenicu da je tehnički potrebno više energije da se podeli voda u vodonik i kiseonik (HHO) u odnosu na ono što se dobija iz sagorevanja vodonika.
Iako je ovo istina, isto tako je činjenica da  vaš automobil konstantno puni bateriju preko alternatora. Nešto što se dešava dok motor radi, bez obzira da li je HHO sistem instaliran. Prirodna mehanička energija motora je ono što zaista daje energiju HHO sistemu tako što stalno puni akumulator vozila. Energija stečena  sagorevanjem vodonika i kiseonika (hidroksi gas) u komori za sagorevanje je čista neto dobit.

Da li će HHO sistem uzrokovati rđu na motoru?
Voda prirodno prolazi kroz gorivo i motor i  ako pogledate u auspuh, dok  automobil radi, možete videti kapljice vode i pare koja izlazi kao posledica sagorevanja goriva i kondenzacije.

Vodonik kao gorivo

Ako imate interesovanje za temu vodonika kao goriva, onda treba da pogledate sledeće informacije.

Dugi niz godina, naučnici i istraživači pokušavaju da pronađu alternativni izvor energije goriva za automobile i dobili su konačne rezultate nakon dugogodišnjih studija. Činjenica je da nijedan motor nije moguće pokrenuti bez goriva.
Ali, kroz sistem vodonik – gorivo, možete da povećate pređenu kilometražu, a istovremeno smanjite troškove za gorivo (benzin ili dizel). Automobilske kompanije i stotine istraživača nude vrlo efikasno rešenje vodonik sistema. O čemu se tu zapravo radi?

Ako posedujete automobil, vreme je da koristite vodonik kao gorivo, jer možete uštedeti puno novca.
Sve što treba da uradite je da ugradite HHO sistem. Nakon toga, vaš automobil će dobiti i dodatnu snagu.
Ako mislite da sistem košta mnogo, pogrešili ste. Instalacija takođe nije veliki problem.
Ako želite dugotrajan i očuvan  motor koji lako radi, instalirajte HHO sistem u Vaš automobil.
Potraga za uštedom na gorivu za automobil je završena.
Prvo, vaši troškovi za gorivo (benzin ili dizel) će se smanjiti.
Drugo, možete da pomognete u poboljšanju trenutnog stanja životne sredine. Motor automobila neće emitovati velike količine štetnih gasova i na taj način smanjujete zagađenje okoline.
Vodonik izdvojen iz vode ima ulogu da obezbedi motoru dodatnu energiju i smanji potrošnju  goriva.

Ovo rezultira čistijom emisijom izduvnih gasova iz motora zbog toga što su nusprodukti HHO sistema voda i kiseonik. Ali kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem, neizbežna komponenta izduvnih gasova je i čist ugljenik, u vidu naslaga. Ako želite da pomognete u tekućem resavanju problema globalnog zagrevanja, instalirajte HHO sistem.
Globalno zagrevanje i veoma visoke cene goriva su prilično alarmantni i to su razlozi zbog kojih mnogi vlasnici automobila danas žele da koriste HHO sistem. Vlasnici automobila koji sada koriste vodonik kao gorivo uživaju u značajnom smanjenju troškova za gorivo.

Nakon instalacije, ne možete se osloboditi od troškova za gorivo u potpunosti, ali će se oni definitivno smanjiti.

HHO kao dodatak smeši goriva

Paljenje smeše HHO oslobađa energiju (odgovarajuća mešavina može da dostigne temperaturu i od 2800oC, a čelik se topi na 1500oC), a rezultat ovog hemijskog procesa je ponovo stvaranje vode u obliku vodene pare. Ovaj proces se naziva egzotermna reakcija (oslobađanje toplote).

Ukoliko se pravilno iskoristi, ova oslobođena toplotna energija će na isti način kao mešavina goriva i vazduha u motoru automobila proizvesti koristan rad – kretanje klipova. Isti metod tehničke primene, samo različita goriva.
Tako kroz elektrolizu, voda deluje kao medij za skladištenje energije. Kako se energija skladišti i kada? Energija se skladišti u toku procesa elektrolize u trenutku kada je H2O molekul podeljen u formu HHO gasova.

U cilindru motora, paljenjem smeše goriva se oslobađa energija za rad, što dovodi do povećanja efikasnosti sagorevanja.
Ni u jednom trenutku voda (H2O) ne može sagoreti gorivo. To jednostavno hemijski nije moguće. Zašto? Jednostavno.
Kada vodonik i kiseonik formiraju H2O molekul, to je korisna egzotermna energija i molekul postaje relativno (hemijski) stabilan.
U tom slučaju, ne postoji način za to da molekul vode formira dodatnu egzotermnu reakciju koristeći više kiseonika, jer je vodonik već vezan za kiseonik.  Pošto je vodonik vezan i nije dostupan za dodatne egzotermne reakcije, voda je jednostavno beskorisna kao izvor energije u motoru vašeg automobila. Voda može dalje da oksidira (u npr. vodonik peroksid, H2O2), ali je za reakciju potrebno dodatno uložiti energiju (endotermna reakcija), kao suprotnost oslobađanju energije (egzotermna reakcija).

Automobil može da radi na mešavini benzina i HHO gasa kao hibridnog goriva. Hidroksi gas (HHO) dopunjuje i poboljšava sagorevanje u motoru tako što proizvodi mnogo čistije izduvne gasove (koji su manje štetni za životnu sredinu).
Što je veći procenat HHO kojeg koristi motor vašeg automobila za generisanje energije, potrebna je manja količina benzina (ili dizela) za rad motora. Manje benzina, više novca koji  ste uštedeli. Međutim, u aplikaciji hibridnog goriva, sam za sebe HHO dodaje samo beznačajan iznos kinetičke energije prema pokretu klipa. HHO pospešuje sagorevanje u motoru na sledeći način.

Kako zapravo pomaže? Šta HHO stvarno radi?
HHO primarno funkcioniše kao vrlo efikasan i skoro besplatan dodatak za poboljšanje sagorevanja goriva. To je efekat povećanja sposobnosti vašeg motora da izvuče više snage iz svakog litra benzina (efikasnosti sagorevanja). Da bi razumeli ovo, moramo da pažljivije sagledamo sagorevanje motornog goriva, vazduh / gorivo odnos kao i konfiguraciju goriva.

Sagorevanje i odnos vazduh/gorivo
Gorivo iz rezervoara se u vidu sitnih kapljica, pomešano sa kiseonikom iz vazduha raspršuje u usisnu granu motora i vakumom (i natpritiskom u slučaju turbomotora) ubacuje u cilindre motora. Klip sabija ovu smesu i kada svećica baci varnicu (ili pritisak i temperatura dostignu kritičnu vrednost u slučaju dizel motora), eksplozija (sagorevanje smeše goriva i vazduha) oslobađa energiju potrebnu za rad motora automobila. Jedna od promenjivih koja određuje koliko energije (snage) se dobija iz reakcije sagorevanja je odnos vazduh/gorivo (odnos benzina ili dizela u vazduhu).

Previše vazduha (ili premalo goriva), proizvodi siromašnu smesu goriva i vazduha. U ovom slučaju, motor nema dovoljno snage jer ne dobija dovoljno goriva za sagorevanje. Previše goriva (ili premalo vazduha) proizvodi „bogatu“ smesu. Ovaj odnos je posebno bitan kod benzinskih motora, koji rade na veoma uskom intervalu odnosa gorivo – vazduh.
U ekstremnim uslovima, to takođe može da izazove gubitak snage, jer ne postoji dovoljno kiseonika u cilindru za sagorevanje dovoljno kapljica goriva, da se održi korisna reakcija (generisanje snage).

Energetski bogata stanja, stvaraju uslove za višak goriva i kao rezultat imamo otpad goriva, jer se nesagorele kapljice izbacuju sa izduvnim gasovima (tzv. nesagoreli ugljovodonici). Proizvođači automobila su još odavno podesili odnos vazduh/gorivo sa ciljem ostvarivanja optimalne smeše goriva i vazduha, ali tako da ovaj odnos više naginje na  stranu bogatu energijom, da bi se prilagodili fluktuacijama u atmosferskom pritsku i samim tim udelu kiseonika u vazduhu, tj.odnosu kvalitet/kvantitet u pogledu nekih parametara (npr. temperatura, sadržaj vlage, itd.).

To je pomoglo  da motor održava miran i stabilan rad u svim režimima rad (vožnje automobila). Međutim, kapljice koje nisu sagorele, kao rezultat bogate smeše gorivo/vazduh, do današnjeg dana, se praktično neiskorišćene izbacuju kao izduvni gasovi (u 1970 je EPA, užasnuta ovom praksom i uticajem na životnu sredinu, mandatirala  kontrolu emisija iz auspuha – katalizatore, da završe sagorevanje nesagorelih materija, odnosno otpadnih materija gasa). To znači, da danas, motor automobila baca velike količine goriva, kao zaštitu od gubitka moći, usled promene uslova, kao i načina vožnje. Svi plaćamo za to svaki put kada okrenemo ključ. Proizvođači automobila dozvoljavaju decenijama da ljudi voze automobile sa ovim prilično skupim načinom rada, potpuno nesvesni koliko se novca pri tom baca.Činjenice govore drugačije.
Da bi bili sigurni, primena tehnologije elektrolize u automobilskoj industriji  još uvek sazreva i možda nikada neće biti spremna za korišćenje kroz infrastrukture sa skladištenjem kao što su benzinske pumpe, jer bi kompresija HHO bila neizbežna. Napominjemo da je sabijanje i skladištenje vodonika (posebno HHO u bilo kom obliku),  IZUZETNO OPASNO i ne preporučuje se da se to radi, posebno ne u kući. Jer HHO je, po svojoj prirodi, nestabilan i  težak  za skladištenje (H2 molekul je toliko mali da  zapravo može da migrira kroz zidove metalnih kontejnera) i ima  predispoziciju za eksplozivno sagorevanje zbog komponenti kiseonika. Kada se molekul HHO formira, on čini osnovu za savršeno uravnoteženu (i nasilnu) egzotermnu reakciju. Sve što je potrebno je dovoljan nivo temperature i pritiska. Bilo koji izvor toplotne energije koji HHO gas dovodi do temperature paljenja će uraditi ovaj posao jer se gasovi greju kad su  komprimovani. Kompresija ima efekat smanjenja temperature samozapaljenja. Pored toga, prisustvo kiseonika dodatno snižava prag reakcije. Komprimovanje HHO je slično pokušaju da se uspešno napravi nitro glicerin u sudoperi. Ima previše promenljivih koje je potrebno kontrolisati. Bilo koja  greška (pogrešna temperatura ili slučajna varnica ) može imati kobne posledice. Zato se ne preporučuje kompresovanje i / ili skladištenje HHO gasa.

HHO system za automobil troši HHO gas u trenutku kad je proizveden, tako da skladištenje nije potrebno. Ovo je veoma važna činjenica za bezbednost.
Najvažniji problem i ograničavajući faktor za motore koji bi u potpunosti radili na HHO odnosi se na ukupnu efikasnost i razumevanje tog efekta. Trenutni metodi elektrolize su neefikasni (25 – 50% efikasnosti). Pored toga, ukupna efikasnost sistema, definiše se kao količina sile potrebne za generisanje HHO u odnosu na količinu energije koja se stvara u okviru sagorevanja i uvek će biti znatno manja od 100% jer se energija gubi usled prenosa toplotne energije, elektrolitičke provodljivosti/otpora, itd. Ne postoji način da se ovi gubici energije izbegnu izdvajanjem više energije iz HHO (kroz sagorevanje). Ako bi to bilo moguće, onda bi motor mogao da radi 100% na  HHO, beskrajno stvarajući i koristeći svoje vlastito gorivo za pogon (sama  definicija perpetuum mobile-a). To nije moguće prema zakonima fizike koje danas poznajemo. Međutim, kao dodatak gorivu, cilj je da se  proizvede dovoljna količina HHO gasa za povećanje ukupne efikasnosti i maksimalno sagorevanje smeše goriva. Iako HHO ima sopstveni gubitak energije sagorevanjem, on se može nadoknaditi povećanjem efikasnosti sagorevanja mešavine benzina i goriva. Običan motor sa unutrašnjim sagorevanjem je relativno efikasan, pa je čak i mala količina HHO u stanju da doprinese povećanju snage motora. To je način kojim se pravi ušteda ugradnjom HHO sistema. Drugim rečima HHO može da poveća pređene kilometre po litru goriva i tako motor učini efikasnijim.

Hoće li raditi u svakom automobilu?
„Mogu li sva vozila da proizvedu HHO?“. Ako trenutno koristite benzin ili dizel u kao pogonsko gorivo, odgovor je apsolutno „Da!“. Sve što je potrebno je akumulator i HHO system generator.

„Da li će auto koristiti gorivo HHO nakon što je proizvedeno i isporučivati ga motoru?“. 
U stvari, bolje pitanje je koliko se štedi korišćenjem HHO gas tehnologije.
Neko ko je to već ugradio ovaj sistem na svoj automobil može vam najbolje reći iz vlastitog iskustva.
Međutim, korisnici ove tehnike na različitim vozilima su ostvarili uštedu na potrošnji goriva u rasponu od 15 do 40%.
Ovo su odlične performanse za jedan mali generator, rezervoar vode, nešto elektronike…

OBD II mikrokontroler

OBD II mikrokontroler – prati nivo kiseonika u izduvnoj smesi, količinu usisanog vazduha, temperaturu, kao i mnoge druge promenljive parametre, utvrđuje te vrednosti i šalje signal upravljačkoj jedinici motora (ECU) za ubrizgavanje optimalne količine goriva.

Poseduje najnoviji hardver posebno dizajniran za motore koji koriste HHO kao dodatak gorivu.
Kada se HHO koristi kao dodatno gorivo OBD II mikrokontroler će prilagoditi količinu HHO gasa, kao i vreme ubrizgavanja radi najoptimalnije potrošnje goriva.

Mikrokontroler je izuzetno sofisticiran i ima brz odziv, a komunikaciju sa računarom vozila (ECU) ostvaruje preko serijskog ulaznog i izlaznog OBD II porta na vozilu.
Kompatibilan je sa svim motorima (benzinskim i dizel) koji imaju OBD II port sa i bez turbo kompresora.

Informacije preuzete sa sajta www.autogasservis.rs

autoadminHHO System – vožnja na vodu (Hidroksi gas)
read more

Specijalne svećice za auto gas/plin (LPG/TNG)

Srbija je poznata kao zemlja koja kasni za svetom kada su u pitanju trendovi i tehnologija. Međutim, uvođenjem internet tehnologija i drugih sredstava za komunikaciju polako se uklapamo i sve manje kasnimo jer dnevno primamo mnogo više informacija nego pre. Jedan od izvora tih informacija svakako je omladina.net.

Kada pričamo o kolima i elektrici poslednje na šta pomislimo jesu svećice. Svi mislimo da naš agregat pokreće smeša gorivo/vazduh i ništa više. Ali kako se to gorivo pali?

Dobre svećice ključni su faktor za dobar rad motora. Njihova evolucija jako je kompleksna i konstrukcija svećica se mnogo promenila u odnosu na raniji period. Uvođenje novih materijala, laserske obrade i različitog broja bočnih elektroda, samo je mali deo onoga što nam je poznato. Da bi svećica proizvela dovoljno jaku varnicu koja će zapaliti smešu, potreban joj je određeni napon koji dobija od sistema za paljenje. U zavisnosti od vrste materijala koji se koriste za izradu, potražnja za tim naponom se povećava i smanjuje. Ukoliko su aktivni delovi svećice proizvedeni od plemenitih materijala, koji dobro podnose eroziju, onda je potreba za naponom veća i obrnuto.

Pre desetak godina, a posle više od pet godina istraživanja, češka kompanija za proizvodnju svećica BRISK lansirala je potpuno novu liniju koja je namenjena za LPG ( plin ). Na ideju su došli zbog sve masovnije upotrebe auto gasa u svetu i sve učestalijih problema zbog korišćenja benzinskih svećica za paljenje LPG smeše.

Odabir pravih svećica za gas u prošlosti je uključivao mnogo faktora, što je često značilo dodatni posao, jer se sagorevanje gasa mnogo razlikuje od sagorevanja benzina (gas/vazduh smeša se mnogo teže pali). Kao posledica toga povećana je potreba za naponom koji proizvodi sistem za paljenje i mnogo je lošija startna sposobnost na niskim temperaturama. Potreban napon za paljenje raste zajedno sa rizikom da se pokvare bobine ili drugi delovi sistema za paljenje. Takođe, gas/vazduh smeša gori na mnogo višoj temperaturi.
Konvencionalni materijali, elektrode i kućišta korodiraju mnogo brže u ovoj sredini i svećice takođe rasipaju više toplote. Do sada, najbolje rešenje je bilo da se sa standardnih svećica pređe na svećice od plemenitih materijala sa različitim toplotnim opsegom i u nekim slučajevima podesi zazor.

BRISK LPG Silversvećice izrađene su od plemenitog materijala – srebra – i namenjene su za vozila koja pokreće tečni naftni gas. Srebro ima odličnu otpornost na visoke temperature, toplotnu vrednost sa ekstenzijom i odličan je provodnik. Specijalno dizajnirani zazori na BRISK LPG Silver svećicama idealni su za sve motore koje pokreće tečni naftni gas, dok manuelno podešavanje zazora više nije potrebno!

Ova linija svećica odgovara za više od 90% vozila i idealna je solucija za sve koji voze na gas. Zbog svih svojih navedenih karakteristika ima prednost nad konkurentskim proizvodima i jedinstvena je na tržištu.

Informacije preuzete sa sajta www.brisk.rs

autoadminSpecijalne svećice za auto gas/plin (LPG/TNG)
read more

3. Beogradski reli

Treći Beogradski reli „Memorijal Mirko Martinović“ u organizaciji kluba MM Pauer završen je još u nedelju popodne svečanom dodelom nagrada najboljim posadama ispred Starog dvora, a koliko je bio zanimljiv i nesvakidašnji najbolje govori činjenica da se nekoliko dana kasnije još o istom priča.

autoadmin3. Beogradski reli
read more

Ekonomska kriza i velike akcize na gorivo dovele do povećane ugradnje auto gasa

Zbog velike „ekonomske krize“ koja vlada u našoj zemlji i akciza koje su među najvećima u Evropi, vlasnici svojih vozila se sve više odlučuju na ugradnju auto gasa.

Kako vlada „ekonomska kriza“ iz koje Srbija nikako da izađe poslednjih „nekoliko godina“, ljudi su primorani da ozbiljno razmišljaju o štednji. Jedna od njih je štednja goriva jer su cene naftnih derivata u Srbiji najviše ili među najvišim u regionu, pre svega zbog visokih akciza.

 Prema nezvaničnim informacijama, na teritoriji Srbije ugrađeno je oko 20.000 auto gas uređaja u toku 2011. godine, što je za nekih 33% više u odnosu na 2010. godinu kada je ugrađeno oko 15.000 uređaja, a 65% više u odnosu na 2009. godinu kada je ugrađeno oko 12.000. U prvom kvartalu 2012. godine ugrađeno je oko 6.000 uređaja, te možemo doći do zaključka da ljudi sve manje para imaju za benzin.

 Kada se stavi na papir, jedan automobil koji troši u proseku 10L benzina povratiće kroz 7972 pređena kilometra investiciju od 45.000 dinara, koliko u proseku košta ugradnja sekvent uređaja. Dakle, na svakih 100 kilometara vlasnici vozila mogu da uštede oko 590 dinara. Ukoliko se na automobil ugradi jeftiniji uređaj, investicija će se mnogo brže isplatiti.

 Pored Srbije, ugradnja auto gasa je sve popularnija i u ostalim delovima sveta. Npr, u SAD koje su do skoro važile za najjaču ekonomsku silu i gde privatna vozila imaju zapreminu motora koja u proseku iznosi 3500 kubika i prosečnu potrošnju od 18 litara, posle ekonomske krize koja je pogodila ceo svet 2008. godine, ugradnja auto gasa je postala normalna stvar. Čak je osnovana i korporacija APOLO koja proizvodi u ovom trenutku jedan od najboljih auto gas uređaja na svetu. O korporaciji APOLO čitajte uskoro više na našem sajtu.

autoadminEkonomska kriza i velike akcize na gorivo dovele do povećane ugradnje auto gasa
read more

Profesionalnim vozačima u Srbiji zabranjeno i voće na putu!?

Uredbama novog zakona o saobraćaju nije poštedjena nijedna kategorija učesnika u saobraćaju, dok oni koji su bili rigorozno kontrolisani, dobili su još drastičnije mere sankcija u slučaju prekršaja.

Naime, profesionalni vozači prema novom zakonu ne smeju imati ni kap alkohola u krvi, što i jeste logično, medjutim, ova zakonska regulativa nije predvidela ekstremne, a opet krajne normalne situacije.

Svaki profesionalni vozač koji na putu provede dnevno više časova reći će vam da žedj i glad vrlo često utoljava voćem, što ponekad biva vrlo kobno po njihov džep. Prirodni proces vrenja koji se odigrava u želucu po unosu voća oslobadja alkohol, odnosno malu količinu C2H5OH koja je dovoljna da na aparatu, prilikom provere, prikaže prisustvo alkohola od 0,1 ili 0,2 promila, u zavisnosti od voća i unete količine.

Kako saznajemo iz Odeljenja za vodjenje prekršajnog postupka, vrlo često im dolaze profesionalni vozači sa kaznama, ali i računom iz prodavnica gde su tokom putovanja pazarili voće, u želji da dokažu da nisu pili alkohol već postali žrtve vrenja, a tako i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tako da, vozači, čuvajte vaše račune ili menjajte način osveženja i ishrane tokom putovanja.

 

 

 

 

autoadminProfesionalnim vozačima u Srbiji zabranjeno i voće na putu!?
read more

Kinezi finansiraju švedski Volvo

Kineska auto kompanija Geely Automobile Holdings uložiće u Volvo gotovo 8.5 milijardi evra (11 milijardi dolara) kako bi povećali svoje prisustvo na kineskom tržištu.

Ova sredstva biće usmerena iygradnji nove fabrike motora, istraživanju, razvoju i upotrebi novih tehnologija. Takođe, Volvo će uz kredite pojačati nivo investicija u navedene oblasti.

Volvo je prodao oko 50,000 vozila na kineskom tržištu prošle godine i cilj kompanije je da se taj rezultat nekoliko puta poveća.

Geely želi da u naredne tri godine Volvo dostigne prodaju od 200,000 jedinica godišnje, uz učešće od 20 odsto na tržištu premijum modela, dok bi pomenuti broj prodatih vozila trebalo da se udvostruči u narednih 10 godina. Bez sumnje, reč je o vrlo ambicioznom planu.

Geely će ovom investicijom dobiti novi premijum brend na tržištu najmnogoljudnije zemlje sveta, a zajedno sa švedskom kompanijom će raditi i na razvoju električnog vozila.

Nakon propadanja Saaba, Volvo je ostao jedini švedski brend, tako da ova vest može samo izmamiti osmeh na lica brojnik ljubitelja ove kompanije. Pojačano prisustvo na kineskom tržištu neće umanjiti ambicije proizvođača iz Trolhetena za prisustvom na ostalim velikim tržištima.

autoadminKinezi finansiraju švedski Volvo
read more

Audi AS6 karavan

Za ljubitelje karavana koji pri tom žele da njihov karavan pored tovarnog prostora ili idealno porodičnog auta bude i sportska „mašina“ ali i vizuelna atrakcija odlucuju se za modele kao što su BMW M5 tourer, E class AMG estate i naravno AS6 avant.

AS6 avant je trenutno najinteresantniji jer je najnoviji na tržištu. Ovaj primerak raspolaže motorima 3.0 TFSI V6 benzin sa 420KS i 540 Nm, a 3.0 TDI BiTurbo dizel ima 360KS i 700 Nm. AS6 je posebno atraktivan sa ABT aero opremom (prednji spojler, pragovi, zadnji krovni spojler…) i točkovima od 19 do 21 inča kao i novim izduvnim sistemom sa dve duple izduvne grane atraktivnog dizajna.

autoadminAudi AS6 karavan
read more

S klasa za 2013 i ukidanje Maybach-a

Mercedes S-klase će stići sledeće godine u obnovljenom izdanju. S-klasa će imati šest modela, uključujući i kabriolet sa četiri sedišta.

Brend Maybach će do 2013 biti ukinut i zamenjen novim i skupljim verzijama modela S-klase. Generalni direktor kompanije Daimler Dieter Zetsche veruje da Mercedes može da prodaje luksuzne automobile u okviru svog brenda nego Maybach. Verzija S600 Pullman koja je do sada bila model produžene luksuzne i blindirane S klase će najverovatnije biti zamena za Maybach brend. Dr. Uwe Ernstberger,  rukovodilac Mercedes programa za S-klasu, rekao je sledeće: „S-klasa je najbolji luksuzni automobil na svetu, a imamo mnogo iznenađenja u pogledu tehnologije za novi model. To će pružiti nešto sasvim drugo u odnosu na svoje rivale i imaće mnogo širi opseg verzija sa odličnim karakteristikama.“.

Novi model S-klase će imati poboljšan informacioni sistem „Mbrace2“ koji je predstavljen u Las Vegasu a daje vozaču pristup različitim aplikacijama.

Neke od unapred učitanih aplikacija u Mbrace2 sistem su Facebook, Yelp, Google i Street View, međutim ova aplikacija omogućuje: pretraživanje Interneta, raznih vesti i usluga, kao i dobijanje obaveštenja u vezi trenutne situacije na putu kojim se vozilo kreće.

autoadminS klasa za 2013 i ukidanje Maybach-a
read more

Mercedes MLC za proleće 2014


Već je neko vreme poznato da u Mercedesu planiraju rivala BMW-ovoj X6-ici. Iako je BMW-ov uzdanik na početku bio na udaru raznih kritika, X6 se nametnuo kao čest izbor dobrostojećih kupaca, posebno onih poznatih široj javnosti, a samo ove godine BMW je prodao već više od 50.000 primeraka modela.

 

 

 

 

Mercedsova računica jasna jer potražnja za ovakvom vrstom automobila sigurno postoji i u skoroj budućnosti može samo biti još izraženija. Ne treba zaboraviti da se i preostali premium proizvođači, poput Audija koji najavljuje Q6, Jaguara i Porsche – a takođe žele oprobati u ovom segmentu.

Iako će biti znatno niži od ML-a, putnici na zadnjoj klupi MLC-a navodno neće biti zakinuti u tolikoj meri zbog spuštajuće krovne linije i manjka prostora za noge, kao što je to slučaj kod BMW-ovog modela X6. MLC će biti u prodaji 2014, otprilike kada je nameravan i facelift  nedavno pristiglog ML-a. MLC želi biti sportskiji nastrojen od ML-a pa će biti dostupan sa relativno skromnom, ali zato moćnom paletom agregata od kojih je najslabiji benzinac 3.0L V6 twin turbo sa 333 ks i 480 Nm, a već sledeći u nizu je 5.4L V8 benzinac sa 435 ks. Dizelaš je samo jedan, 3.0L V6 sa 265 ks i 625 Nm maksimalnog obrtnog momenta.

autoadminMercedes MLC za proleće 2014
read more